ساعات کاری بخش کنسولی
از یکشنبه تا پنجشنبه
ساعت 30 :8 الی 30: 12
ساعات کاری سفارت در دمشق
پنجشنبه
از ساعت 8 الی 30 :13
ساعات کاری سفارت در دمشق
از شنبه تا چهارشنبه
از ساعت 8 الی 30 :14

گالری فیلم